Thursday, October 27, 2011

വീട്ടിലേ കൂട് ഡോ.ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ


വീട്ടിലേ കൂട്
ഡോ.ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ
കേരള വെറ്റെറിനറി സർവകലാശാല
വീട് അതിമനോഹരമാക്കുവാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീട്ടിനുള്ളിൽ നമ്മോടൊപ്പം കഴിയുന്ന നമ്മുടെ അരുമമ്രുഗങ്ങൾക്കും,ഓമനപ്പക്ഷികൾക്കും ഒക്കെ അനുയോജ്യമായ കൂടൊരുക്കുവാനും പലരും അതീവ ശ്രദ്ധ കാട്ടാറുണ്ട്.പഴയകാലങ്ങളിൽ വീടുകളോടനുബന്ധിച്ച് കന്നുകാലിക്കൂടുകൾ ആഡ്ഡ്യത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിരുന്നു.അത്തരം കന്നുകാലിക്കൂടുകൾ ഇന്നു കാലിയായിക്കിടക്കുന്നു!..കോഴികൂടുകളും,നായ്ക്കൂടുകളും ഒക്കെവീട്ടരികത്തുനിന്ന പ്രത്യക്ഷമായിരി ക്കുന്നു.എന്നാൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ പുതുമ നിറഞ്ഞഒട്ടേറെ കൂടുകൾക്ക് ഇടം നൽകുന്ന ആർകിറ്റെക്റ്റുകൾ ഏറെയുണ്ട്..വീട്ടിനുള്ളിൽ ഏറെസ്നേഹിക്കുന്ന അരുമകൾക്ക് കൂടൊരുക്കുമ്പോഴും കൂടെക്കൂട്ടുമ്പോഴും, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.
നമ്മോടൊപ്പം വീട്ടിനുള്ളിൽ നിർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അരുമമ്രുഗങ്ങളായാലും,ഓമനപ്പക്ഷികൾ ആയാലും അവ മനുഷ്യർക്കൊപ്പം കഴിയുമ്പോൾ വരുത്തുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ,അവയുയർത്തുന്ന ശല്ല്യം,നമുക്കവരേ പരിചരിക്കുവാനുള്ള സമയം,തുടങ്ങി വീട്ടിലേ അംഗങ്ങളുടെ അവയോടുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാടും,ക്രൂരമായിപ്പോയേക്കാവുന്ന പെരുമാറ്റ രീതികളും ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്തേപറ്റൂ..നായ്ക്കൾ,പൂച്ചകൾ,മുയലുകൾ,ഗിനിപ്പന്നികൾ,ഹാംസ്റ്ററുകൾ,വെള്ളെലികൾ,എന്തിന്?  മീനുകളും,പാമ്പുകളും,ഒക്കെ വീട്ടിനുള്ളിൽ അരുമകളാക്കുന്നവരുണ്ട്!.ഇവയോരോന്നും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു കണക്കെടുപ്പിനു ശേഷം വേണം കൂടെ കൂട്ടുവാൻ..വീട്ടിനുള്ളിൽ നീക്കിവയ്ക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്തലം..വളരേ പ്രധാനപ്പെട്ടതുതന്നേ.മനുഷ്യർക്കൊപ്പം കിടക്കമുറിക്കുള്ളിൽ ഇവയേ സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുകതന്നേ ഉത്തമം.നായ്ക്കളിൽ നിന്നും,പൂച്ചകളിൽ നിന്നും,അരുമപ്പക്ഷികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിവിധ മ്രുഗജന്യ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നതു തന്നേ കാരണം.ഒട്ടേറെ ചർമ്മരോഗങ്ങൾ വീട്ടുകാരിലേക്കു പകരുന്നതിതു കാരണമാവാം.രോമംഏറെയുള്ള ജീവികളിലേ പൊഴിയുന്ന രോമം പലപ്പോഴും,അലർജിക്കും,ആസ്മാ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകാം.തുമ്മലൂം,ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴൊന്നും,അതു അരുമമ്രുഗങ്ങൾ കാരണമാകുമെന്ന് നാം കരുതില്ല.ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മാരകമാകാവുന്ന മ്രുഗജന്യ രോഗങ്ങളും ഇതുമൂലം വരുത്തിവയ്ക്കാം.പലവിധ പരാദങ്ങൾ നമ്മുടെ അരുമകളിൽ കണ്ടേക്കാം.ഇവയുടെ മുട്ടയും മറ്റും,മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ പോകുവാനും സഹവാസം കാരണമാക്കാറുണ്ട്.ഡെമൊഡെക്സ് പോലെയുള്ള പരാദബാധ ചികിത്സിക്കാനും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം.വീട്ടിനുള്ളിലേ കൂട്ടുകാരിൽനിന്നും വേഗം പകരുന്ന വട്ടച്ചൊറി അല്ലെങ്കിൽ “റിങ് വേം“ ബാധ പലസ്തലത്തും കണ്ടുവരാറുണ്ട്.ഇതുകൂടാതെ വികലസ്വഭാവക്കാരായ അരുമ ജീവികളും വീടിന്നുള്ളിൽ പ്രശ്നകാരികളാകാം.പൂച്ചകൾ പലപ്പോഴും കൈകാലുകളിലേ നഖങ്ങൾ മൂർച്ചകൂട്ടുന്നത് വിലകൂടിയ ഫർണിച്ചറിൽ മാന്തിയിട്ടാകും.പോളിഷ് ചെയ്ത തടിപ്രതലത്തിലും,മാർദ്ദവമേറിയ അപോൾസ്റ്റ്രിയിലും ഒക്കെ അരുമപ്പൂച്ചയുടെ സ്വന്തം കൈയ്യൊപ്പുവീഴാം.പൂച്ചകൾ മൂത്രം വിസർജ്ജിച്ച് അവയുടെ ലോകത്തിന്റെ അതിരുകളിൽ ഗന്ധത്തൂണുകൾ സ്താപിക്കുന്നതും സാധാരണതന്നേ..നല്ല പരിശിലനം നൽകിയാൽ ഇത്തരം പ്രശ്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകും.ലെപ്റ്റോസ്പൈറപോലെയുള്ള രോഗബാധകൾ നാം അറിയാതെ കടന്നുവരാനും ഇതിലുള്ള അലസത കാരണമാകാം.മഞ്ഞപ്പിത്തവും മറ്റും വളരേ മാരകമായിത്തീരുവാൻ ഇതു വഴിയൊരുക്കും.
അരുമജീവികൾ കളിയായി വൈദ്യുത വയറുകൾ കടിച്ചുമുറിച്ച് അപകടകരമായ സാഹചര്യം സ്രുഷ്ടിക്കുന്നതും പല  ഫ്ലാറ്റുകളിലും.വീടുകളിലും സാധാരണമാകുന്നു.അകത്തൊതുങ്ങാത്ത നായ്ജനുസ്സുകളേ മുറിക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ടു വളർത്തുന്നത് ക്രൂരത തന്നേയാണ്..കുട്ടിയേയും പട്ടിയേയും ഒരുമിച്ചുവീട്ടിൽ വിട്ടുപോവുക ചുരുക്കമാണെങ്കിലും ചില നായ് ജനുസ്സുകളും,തത്തവർഗ്ഗങ്ങളും കുട്ടികളേ തീർത്തും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ഉണ്ട്.റോട്വീലർ പോലെയുള്ള നായ് ജനുസ്സുകൾ പരിശീലന അഭാവത്തിൽ ക്രൂരരായി മാറാറുമുണ്ട്.കുഞ്ഞുങ്ങളേ കടിച്ചു കൊന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.വമ്പൻ തത്തക്കൾക്ക് പ്രചാരമിന്നേറെയാണ്.എഴുപതു വർഷത്തിലേറെ ആയുർ ദൈർഘ്യമുള്ള വൻ തത്തകൾ നല്ല അരുമപ്പക്ഷികൾ തന്നേ.മൂർച്ച യുള്ള ചുണ്ടുകളും,ബലമുള്ള നഖങ്ങളും വീട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയാകാം..നല്ല ബലമുള്ള ലോഹപാളികളോ,ദണ്ഡുകളോ ഒക്കെയുള്ള പ്രത്യേകകൂടുകൾ തന്നേ വേണം ഇവർക്ക്..മക്കാതത്തകളും,ആഫ്രിക്കൻ  ഗ്രേ എന്ന ഇനവും ഒക്കെ നല്ല അരുമകളെങ്കിലും,ശ്രദ്ധ ഏറെ വയ്ക്കേണ്ടവതന്നേ...പക്ഷികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർക്ക് എറെ രോഗങ്ങൾ പകർന്നുകിട്ടാം.വായുവിലൂറ്റെയും,മലിനമായ ഭക്ഷണ വസ്ത്തുക്കളിലൂടെയും,ജലത്തിലൂടെയും ഒക്കെ പക്ഷിജന്യ മനുഷ്യരോഗങ്ങൾ വരാം..ഓർണിതോസിസ് രോഗം മുതൽ അലർജി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ പക്ഷികൾ സമ്മാനിക്കാം.വീടിനുള്ളിൽ വളർത്തുന്ന അരുമജീവികൾ വീട്ടകം മലിനമാക്കാം.നല്ല പരിശീലനം പലപ്പോഴും പ്രധിവിധിയാണെങ്കിലും പലരുടേയും അലസത ഇതിനു വിഘാതമാവുന്നു..ജോലിക്കാരേയും,മക്കളെയും ഒക്കെ ഏൽ‌പ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്ന വിരസത ...അവസാനം മധുരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും കൈയ്ച്ചിട്ടിറക്കാനും ആവാത്ത നിലയിൽ എത്തിക്കും.അരുമജീവികൾക്കായി അൽ‌പ്പസമയം നീക്കി വയ്ക്കുവാനാകാത്തവർ ദയവായി അതിന് തുനിഞ്ഞിറങ്ങാതിരിക്കുകയാണു വേണ്ടത്..ഏകാന്തതയുടെ നീർക്കയങ്ങളിൽ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുവാനായി മാത്രം ഒരു ഓമനയേ വീട്ടിലേക്കു ക്ഷ്ണിക്കാതിരിക്കുകയല്ലേ നന്ന്?
വീട്ടിൽ വളർത്താവുന്ന ജീവികളേ വളരെ കരുതലോടെ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ.കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെഇഷ്ടങ്ങളും,അവയ്ക്കുനൽകുവാൻ സാധിക്കുന്ന പരിചരണവും,ഒക്കെ കണക്കിലെടുക്കണം.പുതിയ നിയമങ്ങൾമൂലം  ചിലപ്പോൾ വളരെ കർശനമായി ഇടപെടലുകൾ വന്നേക്കാം.വളർത്താൻ അനുമതിയില്ലാത്ത ജീവികളേ ഒരിക്കലും അരുമകളായി സൂക്ഷിക്കരുത്..മാത്രമല്ല അപകടകാരികളായവയേ വളർത്തുകയേ അരുത്..നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് പട്ടികളേക്കാൾ അമൂല്യമെന്ന് തിരിച്ചറിയുക!.വീരക്രുത്യം കാട്ടുവാൻ പാമ്പുകളേയും,അപൂർവ ജീവികളേയും,ഭാഗ്യം തേടി അന്ധവിശ്വാസ പ്രചോദിതരായി അന്യംനിന്നുപോകുന്ന പക്ഷികളേയും,ജീവികളേയും ഒക്കെ കൂട്ടിലാക്കുന്നവർ ഒന്നറിയുക നമ്മുടെ രജ്യത്തു നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കർക്കശമാണ്..നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ കൂട്ടിലാക്കപ്പെടാം!!

No comments:

Post a Comment

ഇത് വായിച്ചു തീര്‍ന്നപ്പോള്‍ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ തോന്നുന്നത്. അത് ഇവിടെ കൂറിച്ചിടൂ...അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും...
ഇനി അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ sdspraveen.wallf@blogger.com ലേക്ക് ഈമെയില്‍ അയക്കുക. (ദയവായി സമൂഹനന്‍മ കാത്തുസൂക്ഷികുക)