വഴികാട്ടികള്‍


നാട്ടറിവുകള്‍

Related Links
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാരികത്തനിമയും പൌരാണിക കാലത്തെ ജീവിത രീതിയില് പഴയ തലമുറ ആര്ജ്ജിച്ചെടുത്ത ഒട്ടനവധി അറിവുകളുടെ ഫലമാണ് പുതിയതലമുറക്ക് ജീവിത വഴി തുറന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. പാരമ്പര്യമായ അറിവുകള്, അവന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള് അങ്ങിനെ അനേകായിരം അവര്ണ്ണീയമായ വസ്തുതകള്, ഇവയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കേരള ഇന്നവേഷന് ഫൌണ്ടേഷന് പദ്ധതിയുടെ ഫലമായി പുറം ലോകത്തറിയുന്നത്.

---------------------------------------------------------------
THRISSUR

Akshaya District Project Office
Global Plaza Building
First Floor
Vanchikkulam Road
Behind Railway Station
Poothole
Thrissur 680 004
Phone 0487-2386809

No comments:

Post a Comment

ഇത് വായിച്ചു തീര്‍ന്നപ്പോള്‍ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ തോന്നുന്നത്. അത് ഇവിടെ കൂറിച്ചിടൂ...അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും...
ഇനി അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ sdspraveen.wallf@blogger.com ലേക്ക് ഈമെയില്‍ അയക്കുക. (ദയവായി സമൂഹനന്‍മ കാത്തുസൂക്ഷികുക)